KAYNARCA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 13 NİSAN 2024 CUMARTESİ

spinlira

GÜNÜ SAAT 11:00’DA YAPACAĞI TOPLANTI GÜNDEMİDİR. 

 

 

 

1.  Yoklama ve Belediye Başkanı Kadir YAZGAN’ın açılış konuşması.

 

2. Gündemin Birinci Maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi;

 

a- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19'uncu Maddesi gereğince; 2 Yıl süre ile görev yapmaküzere Gizli oylama usulü ile Meclis 1'inci ve 2'nci Başkan Vekili, (2) Katip Üye ve (2) Yedek Katip Üye seçiminin yapılması,

 

b- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33'üncü Maddesi gereğince; Gizli oylama usulü ile (1) yılsüre ile görev yapmak üzere Belediye Encümeni seçiminin yapılması,

 

c- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24'üncü Maddesi gereğince; işaretle oylama usülü ile İmarKomisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna Üye seçiminin yapılması.

 

3. Gündemin İkinci Maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi;Belediye Meclisinin 2024 yılında yapacağı toplantıların gün ve saatinin belirlenmesi, görüşmelerin kamera ile kayıt altına alınıp alınmayacağı ve Meclisin tatilinin hangi ay yapılacağı hususunun görüşülmesi

 

4. Gündemin Üçüncü Maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi; Belediyemiz, Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde %6 hisse ile (1) Asil, (1) Yedek Üye ile temsil edilmektedir. Müteşebbis Heyetinin görev süresinin 31.03.2024 tarihinde yapılam yerel seçimler neticesinde sona erecek olması nedeniyle, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda, Kurumumuzdaki görevleri sona erene ve (4) yıl süreyle görev yapmak üzere (1) Asil ve (1) Yedek Üye belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

5. Gündemin Dördüncü Maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi; İlçemiz Topçu Mahallesi 110 ada 6 parsel sayılı taşınmaz önünden geçen 34011 nolu sokağın isminin ''Hafızoğlu'' Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili gündem harici teklif 05.03.2024 tarih 11 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş ve İmar Komisyonu mevzuatta belirtilen sürede toplanmadığından ilgili mevzuat çerçevesinde tekrar görüşülmesi.

 

6. Gündemin Beşinci Maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi;Sebahattin YILMAZ tarafından 24.11.2022 tarih ve 4645 sayılı dilekçe ile Merkez Mahallesi, 3 pafta 14 ada 921 parsel 3729,84 m² parselde Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu tesisi yapmak istediğini bildirmiştir.

06.02.2024 tarihli 9 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Komisyon toplantı yeter sayısının sağlanamaması ve Komisyon gündemine alınmaması nedeniyle;

Merkez Mahallesi, 3 pafta 14 ada 921 parsel 3729,84 m² parsel için Toprak Koruma Kurulunca 11 Mayıs 2023 tarihli 186/10 numaralı karar ile oy çokluğu ile Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi 4 ada 421 nolu 3.729,84 m² yüzölçümlü parselde taşınmaz üzerine Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu yapılması amacıyla, Arazilerin mutlak tarım arazisi özelliğinde olduğu ancak arazi bütünlüğü ve alternatif alan bulunmaması sebebiyle; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13’üncü Maddesi kapsamında; Kamu Yararı Kararı alınmasıyla Bakanlığa sunulmasına müteakip; Toprak Koruma Projesi hazırlanması şartıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında uygun olduğuna; oy çokluğuyla kabulüne karar verilmiştir. Bu nedenle İlçemiz Merkez Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanda 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılmasına ilişkin kamu yararı kararı alınabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

 

7. Gündemin Altıncı Maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi; Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan 31.03.2023 tarihli 2023 yılına ait Faaliyet Raporu Belediye Meclisince görüşülmesi.

 

8. Gündemin Yedinci Maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi;3/03/2024 tarih 1 sayılı Meclis Denetim Komisyonu Raporunun belediye meclisimizin bilgisine sunulması hususunda;Gereğini bilgilerinize arz ederim

 

9. Gündemin Sekizinci Maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi; Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan 2023 yılı mali kesin hesabı ile ilgili 14/03/2024 tarih 4 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu'nun görüşülmesi

 

 

ONAY

05.04.2024

 

 

(İMZALIDIR)

Kadir YAZGAN

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

Advert