Gündemin Beşinci Maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi;Sebahattin YILMAZ tarafından 24.11.2022 tarih ve 4645 sayılı dilekçe ile Merkez Mahallesi, 3 pafta 14 ada 921 parsel 3729,84 m² parselde Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu tesisi yapmak istediğini bildirmiştir.

06.02.2024 tarihli 9 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Komisyon toplantı yeter sayısının sağlanamaması ve Komisyon gündemine alınmaması nedeniyle;

 

Merkez Mahallesi, 3 pafta 14 ada 921 parsel 3729,84 m² parsel için Toprak Koruma Kurulunca 11 Mayıs 2023 tarihli 186/10 numaralı karar ile oy çokluğu ile Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi 4 ada 421 nolu 3.729,84 m² yüzölçümlü parselde taşınmaz üzerine Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu yapılması amacıyla, Arazilerin mutlak tarım arazisi özelliğinde olduğu ancak arazi bütünlüğü ve alternatif alan bulunmaması sebebiyle; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13’üncü Maddesi kapsamında; Kamu Yararı Kararı alınmasıyla Bakanlığa sunulmasına müteakip; Toprak Koruma Projesi hazırlanması şartıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında uygun olduğuna; oy çokluğuyla kabulüne karar verilmiştir. Bu nedenle İlçemiz Merkez Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanda 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılmasına ilişkin kamu yararı kararı alınabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. - SEDAT BALTA

Advert