GÜNCEL
Giriş Tarihi : 01-11-2022 17:25   Güncelleme : 01-11-2022 17:59

Kaynarca Kaymakamlığı eleman alacak

Kaynarca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına personel alınacak. İnternet üzerinden başvuru yapıldıktan sonra mülakata çağırılan adaylar Vakıf Başkanı olan Kaymakam ve 4 Vakıf Mütevelli Heyeti üyesinden oluşan mülakat komisyonu tarafından sözlü sınav yapılacaklar.

Kaynarca Kaymakamlığı eleman alacak

Alttaki linkten bilgilere ulaşılabilir. 

http://kaynarca.gov.tr/kurumlar/kaynarca.gov.tr/Genel/DUYURULUR/Ilan-SOYAD/Image_049.pdf

 

  • Sisteme girişler yalnızca E-Devlet şifresi ile yapılabilmektedir!

  • Sistemle ilgili yaşanan sorunlarda yardim.masasi@aile.gov.tr adresine, sorunu gösteren ekran görüntüleri, sorunun detaylı açıklaması ve iletişim bilgileri eposta ile gönderilmelidir. Başvuruda yaşana teknik sorunlar dışında İlan ile ilgili sorularınız için(şartlar, belge teslim vs.), ilgili vakıf ile irtibata geçilmelidir.

  • Aynı Vakfın eş zamanlı birden fazla aktif ilanının olması halinde sadece bir tanesine başvuru yapılabilir. İlgili Vakfın başka bir ilanına başvurabilmek ancak, başvuru yapılan ilanın mülakat sürecinin tamamlanması yada mevcut başvurunun silinmesi halinde mümkün olacaktır. Başvurunun silinmesi halinde silinen başvurunuza dair tüm hakkınız kaybolacaktır.

  • Hata bildirimi gönderilen epostada ilgili ekranın hata alınmadan hemen önceki ve hata alındıktan sonraki halinin gönderilmesi sorunlara doğru ve hızlı çözüm üretilmesi açısından önem arz etmektedir.

  • Yardım Masası Telefon Numarası: 0 312 705 25 25

  • Hata Bildiriminde Bulunmadan Önce Kontrol Edilmesi Gereken ve Sıkça Yapılan Hatalar:

  • Başvurulacak ilanda 'Aynı ilçede oturuyor olma' şartı olup olmadığı kontrol edilmelidir.İlanda bu şart var ise ikamet edilmeyen vakfın ilanına başvuru yapılamamaktadır.
  • Önlisans mezunları vakıf ilanlarına başvuruda bulunamamaktadır. Lisans Mezunu olarak olarak girilen KPSS sınavından alınan puan ile başvuru yapılabilmektdir.

 

sııaAvA BAslruRu vE sIı{AvA İLİsKiı{ BİLGİLER, 1- Başvurular, yeni personel allml ale ilgili olarak 01.1ı.2022 - 09,1'.,2022 (Mesai Bitimi) tarihleri araslnda, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün httDs:/fuakilİlan.aiıe.oov.trl/ adresinden online olarak allnacak Ve sistem taraflndan KPssP3 puan kontrolleri yapılacaktlr. Yeni p€rsonel ahmı için müracaatlar internet üzerinden yapılacağı için Vakfımza yapılan müracnat|ar ile bu tarahten sonra yap||an başvurular kabui edilmeyecektir. 2- Sözlü Stnav için mülakata çağrılan adayların, Kurumumuz tarafından aranan belgeleri incelendikten sonra eksik belgesi olanlann başvuruları kabul edilmeyecektir. 3- 9izlü Sınav; Vakf Başkanı ve 4 (üirt) Vakf Mütevelli Heyeti üyesinden oluşan Mülakat Komisyonu tarafından, t4.|1.2o22 tarihi saat 14:00'te gerçekleştirilecektir. Il_Aı{Eı{ DuYURuLuR o1.11.2022 4- BaŞVurular arasından iş alınacak personel sayislnln 5 kah kadar sayıda kişi mülakata alınacak olup r.nqPkata alım sürecinde kişiler KPss puan slraslna göre slralanlp, en yüksek puandan en düşük puana doğru olmak üzere allnacak personel sayısının 5 kab kadar kaşi mülakatta değerlendirilecektii. 5- Yapl|an mülakahn sonucunda, işe alınması uygun görüİen adayın durumu, Vakıf Mütevelli Heyet toplanugnda görüşülerek uygun görülmesi sonucu. Bütünleşik Sosyal Yardlm Balga sistemi üzerinden değerlendİrilmek Ve onay Verilmek üzere Sosyal Yardımlai cenei ırıudıirltigtinJ internet üzerinden bildirilecektir, Başan puan sıralaması sonucunda puan|ann eşit olması halinde; adaylar arasından mezuniyet tarihi itibanyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olmasl halinde de yaşı büyük olana öncelik tan ınaca ktı r. 9- Şrv.ı Yardlmlaşma Ve Dayanlşmayl Teşvik Fon Kuru|unca, L6.o2.2or2 tarih Ve 20ı211 saylh Kurul karan ile Yürürlüğe konulan Vakıf|arda çalışcak personelin niteliklerini belirleyen "Sosyal yardımLşma ve D.ayanlŞma Vak]flan Personelinin Norm Kadro Standartlarl, Nitelikleri, Özlük iakları ve çalışma Şart|anna llişkin Esaslar" uyarınca sosyal yardımlaşma ve Dayanşma Genel Müdürlüğünün onay'vermesi durumunda iş başlatılacaktır. 7- veralen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranllan şartlarl taşımadığı sonradan anlaşılanların atamalan iptal edilecektir. 8- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. ot,, iı"i.ii K"r!!r: iı*i +*".l Y"rdr.|"orr. * D"r"n*" v"kf,n" **n"| "İ. ıd*ı.rin" Ep+++l"n -üoo"tl".. *rk".,q" b.lirtil"n t"rihı". "ffi Sp§44!flq!€j!c€a$ı4 vera w**.kavnarca.oov.t ieffi caaüar kabuı edi lm€Yecektir. E L 'Şa-' SAKARYA/XAYNARCA İLÇESİ SYD VAKFİİ{A sosYAL YARDIIıi vE İıtcELEı,lE Gönwı-İsi ıuır İı_ıırı sAKARyAy'KAyNARcA ilçEsi sosyAl vARDIMLAşMA vE DAvANIşMA vAKR BAşKANuĞINA sozı_rşıııı-i 1 (Bir) sosYAL YARDIM VE İı,ıceı-rpır cÖnevÜsİ UNVANu PERSoNEL İsrİHDaı,4 roİLrceıffİn. Kaynarca İlçsi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanşma VaKına aşğlda belirtilen natelİkte Sosyal Yardımlaşma Ve Dayan§may Teşvik Fon Kurulunca I6,o2.2oL2 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çişcak personelin niteliklerini belirleyen "Sosyal Yardımlaşma ve Dayan|şma Vakıfla1 Personelinin Norm Kadro standartlan, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Qhşma Şartlarına İlişkin Esaslaı'' ve 4857 sayılı İş Yasası uyannca KPSS snavına giren, 202L ve ?O22 yıllarİnda İasans mezunları için yapılan KPSSP3 Puan türünden 60 puan ve daha yukan puan alanlar arasından mülakat ale 1 (Bir) adet sözleşmela personel alınacaktır. ts iciır ıııırır ırirıüxı-en i§n Süresi: B€lirsiz sürelı İstenilen İşgücü Sayı§r 1 (bir) Meslek: Sosyal Yardım ve İnceleme Görev|isi. ADAYı^RDA ARAilAil ı|iTELİKLER GE]IEL SARTLAR 1-Türkiye cumhuriyeti vatandaşl o|mak. 2-Medeni haklannı ku|lanma ehliyetine sahıp olmak. 3- 18 yaşnl bitirmiş olmak ve başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamş olmak. 4- 657 saYlll Devlet Memurlan Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahap o|mak. 5- Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bı|e; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir Yll VeYa.daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa ugİamİş oısa oıe aevıetin güv;nlıjir,. 'ıaş, srçıar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine kaçı suçlar, zirimeÇ'irtikap, rüşveç hırsiziık, ."İİt İİıı,,' dolandnrcılık, güVeni kötüYe kullaıma, hileli llİas, i-haleye fesat karı$ırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini ak|ama veya kaçkçılık suçlarından mahkum olmamak. 6' Alınması DüŞünülen sosyal Yardım ve İnceleme Girevlisi için ilgili esaslarda belartalen Ek(VIII) .deki İş I3l!'|nd! 8e|irtildiği üzere; Üniversitelerin dört yıllık lisans progrİmlannoan mezun oımİı,] tİjİÖı;. Eğitimin sosYal Hazmetler, Sosyo|oji,. Psikoloji, psiİ

AdminAdmin